Kalkınma Ajansı Hibe Programları Danışmanlık

  • 0
  • Ocak 07, 2010

Daha önce İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın açmış oldukları KOBİ’ler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için hibe destekleri Türkiye’de 26 İBBS-II bölgesindeki kalkınma ajanslarının kuruluşlarıyla birlikte farklı bölgelerdeki kurumlara hibe destekleriyle devam ediyor.

5 farklı bölgede farklı başlıklarla teklif çağrıları açıldı. Bu doğrultuda bu bölgelerde belirlenen öncelikler doğrultusunda yerel yönetimlere, üniversitelere, okullara, KOBİ’lere, meslek örgütlerine ve odalara, dernek ve vakıflara hazırlayacakları projeler doğrultusunda hibe destekleri verilmektedir.

Bu doğrultuda şu an için açık olan hibe programları ve özet bilgi ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır. Avrupa Birliği projeleri alanında uzmanlaşmış olan şirketimiz, kalkınma ajanslarının kuruluşundan itibaren AB formatları doğrultusunda uygulanan kalkınma ajansları hibe programlarında %80’in üstünde başarı oranıyla hizmet vermektedir. Hibe programlarıyla ilgili detaylı bilgi almak ve şirket çalışma koşullarımızla ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Kipu Danışmanlık Ltd., piyasadaki birçok şirketten farklı olarak, güvenilirliği ve danışmanlık sektöründeki etik dışı davranışları engellemek amacıyla kalkınma ajansı proje çalışmalarında gerçekleştirdiği kampanya doğrultusunda 19 Şubat 2010’a kadar ön ödeme sistemiyle çalışmamakta, proje kabulü sonrasında ücretlendirme esasına göre, gerçekleştirdiği kampanya doğrultusunda standart ücretlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda proje teslimi için gerekli asıl, yedek ve arşiv proje klasörlerinin basımı, kırtasiye, kargo, ulaşım ve proje hazırlığı için oluşacak standart maliyetler doğrultusunda 450 TL proje hazırlık masrafı dışında bir ücret almamakta, proje kabülünde proje bütçesi içerisinden çıkarılacak %6’lık bir başarı ödemesi doğrultusunda proje hazırlık çalışmaları gerçekleştirmektedir.

İzmir Kalkınma Ajansı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Başvurabilen iller: İzmir

Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2010

Toplam Hibe Miktarı: 18.966.293 TL

Programın Genel Amacı:

İzmir (TR31) bölgesinde tarımsal üretimden elde edilen katma değerin artırılmasına ve bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünü yükseltmeye yönelik faaliyetleri destekleyerek kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak

Programın Öncelikli Alanları:

Öncelik 1: Tarımsal Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi

Öncelik 2: Gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması

Öncelik 3: Hayvancılık, su ürünleri ve seracılıkta üretim altyapısının modernizasyonu ve ortak teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması

Başvurabilen Kuruluşlar: İzmir’de faaliyet gösteren KOBİ’ler ve Kar amacı gütmeyen kuruluşlar

Hibe Miktarı ve Oranları: 30.000 – 450.000 TL KOBİ’lerde %50, Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda %75

İzmir Kalkınma Ajansı – Turizm ve Çevre Mali Destek Programı

Başvurabilen iller: İzmir

Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2010

Toplam Hibe Miktarı: 12.644.196 TL

Programın Genel Amacı:

İzmir (TR31) bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesiyle bölgenin turizmde rekabet edebilirliginin artırılmasına ve çevresel kalitenin iyileştirilmesine katkıda bulunmak

Programın Öncelikli Alanları – Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler:

Öncelik 1: Turizm için önemli alanların görsel algılama ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi

Öncelik 2: Mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi

Öncelik 3: Özellikle havza alanlarında ve turizm değerine sahip bölgelerde evsel ve endüstriyel atık sulardan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi

Öncelik 4: Kırsal alanlarda içme ve kullanma suyu temini ve kalitesinin artırılması

Öncelik 5: Bölgede katı atık bertaraf kapasitesinin ve tehlikeli atık depolama kapasitelerinin artırılması

Öncelik 6: Kentsel ve endüstriyel katı ve tehlikeli atıkların geri dönüşüm, kazanım, yeniden kullanımının sağlanması

Öncelik 7: Hava kirliliği yoğun sanayi bölgelerinde hava kalitesi izleme sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi

Öncelik 8: Çevre dostu ve yenilenebilir enerjinin temin edilmesi ve kullanılması amacı ile altyapının geliştirilmesi

Program Öncelikleri – Dernek Vakıf ve Odalar

Öncelik 1: Bölgedeki doğal, tarihi (ören yerleri vb.) ve kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması

Öncelik 2: Kır, kent, kongre ve kültür turizmi gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi

Öncelik 3: Alternatif deniz turizmi türlerinin (deniz sporları, kruvaziyer turizmi vb.) geliştirilmesi

Öncelik 4: Çevre dostu ve yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 5: Atık azaltımına yönelik olarak geri dönüşüm, geri kazanım, yeniden kullanım yöntemlerinin yaygınlaştırılması

Başvurabilen Kuruluşlar: İzmir’de faaliyet gösteren kamu kurumları ve yerel yönetimler. (Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum,Kuruluş ve Enstitüler, İl Özel İdaresi, Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Köy Muhtarlıkları, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler, Üniversiteler

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Dernekler, Vakıflar

Hibe Miktarı ve Oranları: 50.000 – 600.000 TL Kamu kurumları ve yerel yönetimlerde %75

Çukurova Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

Başvurabilen iller: Adana, Mersin

Son Başvuru Tarihi: 17 Mart 2010

Toplam Hibe Miktarı: 15.000.000 TL

Programın Genel Amacı:

TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde istihdamın, ihracatın, bölgenin rekabet gücünün artırılması ve yenilikçi özel sektör yatırımlarının desteklenmesi

Programın Öncelikli Alanları:

Öncelik 1 : Tekstil Örme, Konfeksiyon ve Deri Sanayii ile Mobilya Sanayii sektöründe yeni tasarımların geliştirilmesi, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek yoluyla küresel rekabet kosullarına uygun bir sekilde dönüsümlerinin sağlanması,

Öncelik 2 : Kimya ve Petrokimya Sanayii; Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii; Metal, Makine ve Otomotiv Sanayii sektörlerinde üretim teknik ve teknolojilerinin iyilestirilmesi,

Öncelik 3 : Alternatif turizm (yayla turizmi, macera turizmi, agro turizm, sağlık turizmi, vb.) imkanlarına ekonomik değer kazandırılması ve konaklama tesislerinin hizmet kalitesinin artırılması,

Öncelik 4 : Lojistik sektörünün kapasitesinin gelistirilmesi, hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması,

Öncelik 5 : Geridönüsüm ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanında kapasitenin gelistirilmesi, hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması.

Başvurabilen Kuruluşlar: Adana ya da Mersin’de faaliyet gösteren KOBİ’ler

Hibe Miktarı ve Oranları: 20.000 – 400.000 TL KOBİ’lerde %50

Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

Başvurabilen iller: Adana, Mersin

Son Başvuru Tarihi: 17 Mart 2010

Toplam Hibe Miktarı: 5.000.000 TL

Programın Genel Amacı:

TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin beşeri sermayesinin, kültürel ve çevresel değerlerinin geliştirilmesi

Programın Öncelikli Alanları:

Öncelik 1: Sosyal bütünleşme ve dayanışmanın artırılması, hoşgörü, sosyal diyalog ve ortaklık

kültürünün geliştirilmesi,

Öncelik 2: Dezavantajlı grupların ekonomik, sosyal ve kültürel uyum sorunlarının azaltılması,

Öncelik 3: Rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli

işgücünün yetiştirilmesi.

Öncelik 4: Kültürel değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması.

Öncelik 5: Çevresel değerlerin koruma-kullanma dengesini sağlanması ile yasam koşullarının

iyileştirmesi.

Başvurabilen Kuruluşlar: Adana ya da Mersin’de faaliyet gösteren Kamu kurum ve kuruluşları, Mahalli İdareler ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahallî idare birlikleri, Sivil tüzel kişilikleri (odalar, borsalar, is destek merkezleri, kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşları, çiftçi birlikleri, tarımsal üretici birlikleri, vakıflar, dernekler, isçi ve işveren sendikaları vb.), Mesleki okullar, Üniversiteler,Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,Tarımsal amaçlı kooperatifler

Hibe Miktarı ve Oranları: 20.000 – 300.000 TL, hibe oranı %85

Çukurova Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı

Başvurabilen iller: Adana, Mersin

Son Başvuru Tarihi: 17 Mart 2010

Toplam Hibe Miktarı: 5.000.000 TL

Programın Genel Amacı:

TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesi

Programın Öncelikli Alanları:

Öncelik 1 : Ticari, sınai ve tarımsal isletmelerin ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını

destekleyici ve bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıyan küçük ölçekli altyapının

geliştirilmesi yolu ile bölgenin rekabet gücünün artırılması ve iş koşullarının iyileştirilmesi,

Öncelik 2 : Çevresel sorunların sürdürülebilir bir yaklaşımla çözülmesi, çevresel-kentsel

kalitenin artırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin teknik altyapılarının

geliştirilerek hizmet kalitesinin artırılması yolu ile yasam koşullarının iyileştirilmesi.

Başvurabilen Kuruluşlar: Adana ya da Mersin’de faaliyet gösteren Kamu kurum ve kuruluşları, Mahalli İdareler ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahallî idare birlikleri, Üniversiteler

Hibe Miktarı ve Oranları: 50.000 – 750.000 TL, hibe oranı %60

Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Başvurabilen iller: Konya, Karaman

Son Başvuru Tarihi: 30 Mart 2010

Toplam Hibe Miktarı: 7.000.000 TL

Programın Genel Amacı:

Kırsal kalkınmaya destek sağlanarak bölge halkının gelir düzeyi, yaşam kalitesi ve refah seviyesinin artırılmasına katkı sağlanması

Programın Özel Amaçları:

Bölge genelinde kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projelerinin desteklenmesi,

Bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıyan kırsal altyapının geliştirilmesi yolu ile bölge insanının yaşam kalitesinin artırılması.

Bu amaçlara yönelik olarak, kırsal alanda gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ile çok ortaklı ve özellikle birden fazla yerleşim yerini kapsayan yenilikçi ve yayılma potansiyeli güçlü olan projelere öncelik verilecektir.

Başvurabilen Kuruluşlar:

Eğitim Projelerinde: Kamu Kurum ve Kuruluşları,Belediyeler,Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri, İl Özel idareleri, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar vs.), 5355 Sayılı Kanun kapsamında kurulan mahalli idare birlikleri, Köy muhtarlıkları,

Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, vb.), Üretici birlikleri,Tarımsal amaçlı kooperatifler.

Bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıyan kırsal altyapının geliştirilmesi yolu ile bölge insanının yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik projelerde: Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, İl özel idareleri, 5355 Sayılı Kanun kapsamında kurulan Mahalli İdare Birlikleri, Köy muhtarlıkları, Üretici birlikleri, Tarımsal amaçlı kooperatifler

Hibe Miktarı ve Oranları:

Bölge genelinde kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim projelerinde:

Asgari Tutar: 25.000 TL

Azami Tutar: 150.000 TL olarak belirlenmiştir. Hibe oranı %90’dır.

Bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıyan kırsal altyapının geliştirilmesi yolu ile bölge insanının yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik projelerde:

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 800.000 TL olarak belirlenmiştir. Hibe oranı %75’tir.

Örnek Proje Konuları:

Kırsaldaki dezavantajlı gruplara yönelik girişimcilik ve mesleki iş edinimleri

sağlayan kapasite geliştirme projeleri,

Su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik eğitim projeleri,

Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarını geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve arazi toplulaştırmasına yönelik eğitim ve sertifikasyon projeleri,

Tarımsal ürün atıklarının işlenip değerlendirilmesi yöntemlerine ilişkin eğitim projeleri,

Çiftçilerin mesleki bilgi ve becerileri ile işgücü niteliğinin geliştirilmesine yönelik eğitim projeleri,

Alternatif, çevre dostu ve yenilikçi tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yaygılaştırılmasına ilişkin eğitim projeleri,

Sulama teknikleri, su yönetimi ve tasarrufuna ilişkin bilinçlendirmeyi sağlayan eğitim projeleri,

Tıbbi ve aromatik bitki, tohum, fidan, fide, süs bitkisi vb., yetiştiriciliğine ilişkin eğitim projeleri,

Yöresel el sanatları (halıcılık/kilimcilik vb.) ile yöreye özgü tarım ürünlerinin üretimini teşvik edici eğitim projeleri,

Çayır ve mera alanlarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımına yönelik eğitim projeleri,

Biyo-çeşitlilik ve endemik türlerin korunması, sürdürülebilir üretimi ve pazarlanmasına yönelik eğitim projeleri, Ve benzeri kırsal kalkınma bilincinin oluşturulması ve farkındalığını artırıcı eğitim

projeleri desteklenecektir.

b) Bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıyan kırsal altyapının geliştirilmesi yolu ile bölge insanının yaşam kalitesinin artırılması:

Kırsal alanlarda fiziki altyapının geliştirilmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik projeler,

Tarım alt yapısını geliştirecek toprak ve su kullanımında verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlayacak çevreye duyarlı yenilikçi model projeler,

Erozyonun önlenmesine yönelik projeler,29

Çayır ve mera alanlarının ıslahına ve sürdürülebilir kullanımına yönelik projeler,

Agro-turizm, eko-turizm ve yayla turizminin geliştirilmesine yönelik projeler,

Yenilenebilir enerji veya temiz teknolojilerin kullanımına yönelik projeler,

Tarımsal atık yönetim sistemlerine yönelik projeler,

Ve benzeri kırsal kalkınma altyapı projeleri desteklenecektir.

Mevlana Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Başvurabilen iller: Konya, Karaman

Son Başvuru Tarihi: 29 Mart 2010

Toplam Hibe Miktarı: 3.000.000 TL

Programın Genel Amacı:

Bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması ve yaşanabilir çevresel ortamların sürdürülebilirliğinin sağlanması yoluyla bölgenin refah seviyesinin artırılmasına katkı sağlamak

Proje Konuları (Örnekler): Örnek Proje, Proje Örnekleri

Çevresel kirliliğin (hava, gürültü vb.) azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli sistemlerin inşa edilmesi veya iyileştirilmesi yoluyla çevre kalitesinin artırılması, Atık yönetim sistemlerinin kurulması,

Katı atık depolama tesislerinin inşa edilmesi veya iyileştirilmesi,İçme suyu sisteminin (toplama, depolama, arıtma ve dağıtım) inşa edilmesi veya iyileştirilmesi, Kanalizasyon ve atıksu arıtma sistemlerinin inşa edilmesi veya iyileştirilmesi,Tıbbi atık ve tehlikeli atık bertaraf tesislerinin inşa edilmesi veya iyileştirilmesi,Çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik altyapı inşası veya iyileştirilmesi,Enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik projeler,

Rekreasyon alanlarının oluşturulması ve/veya yenilenmesi ile ilgili projeler

Başvurabilen Kuruluşlar:

Konya veya Karaman’da kayıtlı Kamu Kurum ve Kuruluşları, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları ve 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri başvurabilirler

Hibe Miktarı ve Oranları: 25.000 – 500.000 TL, hibe oranı %75

Kalkınma Ajansı hibe programlarına tüzel kişilik olarak şirket başvurusu (KOBİ), yerel yönetim (belediye) dernek, vakıf, sendika, oda, üniversite, okul, meslek örgütü ve oda başvuruları uygun başvurular arasındadır. Mali destek programları kapsamında sosyal çalışmalara, alt yapı yatırımlarına, kırsal kalkınma öncelikli olarak karşılıksiz hibe desteği sağlanmaktadır. Yatırımcılar isterlerse kalan tutar için kredi desteklerinden faydalanabilmekte, ulusal ve uluslararası yatırım kredisi imkanları ile proje yatırımlarını finanse edebilmektedir. Kalkınma Ajansları AB projelerindeki proje hazırlık mantığını esas almakta ve bu doğrultuda AB formatlarını kullanmaktadır. AB projeleri ve kalkınma ajansı projelerinde uzmanlaşmış olan Kipu Danışmanlık, proje hazırlık danışmanlık sektöründe akredityasyon olmamasından kaynaklanan sıkıntılardan dolayı birçok kurumun proje vaatleri doğrultusunda ciddi maddi zarara uğramasından dolayı, proje hazırlık sürecinde masraf dışında hiçbir ödeme almamakta, proje kabülü esasına göre çalışmaktadır.

Kalkınma Ajansı hibe programlarının şu an için açık olduğu iller; İzmir, Adana, Mersin, Amasya, Tokat, Samsun, Çorum, Konya, Karaman, Bitlis, Van, Hakkari ve Muş’tur.

Proje Danışmanlık sektöründe herhangi bir akreditasyon sürecinin olmaması, alanında uzmanlığı olmayan birçok danışmanlık firmasının türemesine ve bunun sonucunda projelerde hibe ve kredi vaatleriyle ne yazık ki birçok kurum ve kuruluşun ciddi olarak maddi zarara uğramasına yol açmıştır. Proje hazırlığı için yüksek meblağlarda danışmanlık ücretleri alan firmalar, niteliksiz, özensiz ve birbirinin benzeri sıradan proje çalışmaları gerçekleştirmekte, hibe desteği almayacak öncelikteki alanlarda dahi proje hazırlık çalışmaları yaparak kurumları yanıltmaktadır.

Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı hibeleri konusunda uzmanlığı ve %80’in üzerinde proje kabul başarısı olan Kipu Danışmanlık, Kalkınma Ajansı hibeleri ile ilgili olarak, sektördeki etik olmayan uygulamaların sona ermesi amacıyla proje danışmanlık sektöründe farklı bir uygulama başlatarak ön ödeme tutarını sadece proje hazırlığı ve baskısı için zorunlu olan zaruri giderler seviyesinde (450 TL) tutmakta ve proje hazırlık danışmanlık bedelini proje kabulü sonrasında faturalandırmaktadır.

Kipu Danışmanlık Ltd. olarak kendimize ve hazırladığımız projelere güveniyoruz. Kipu Danışmanlık projenin başarılı olmasını başarı saymakta, projenin kabul edilmemesinde Kipu’dan kaynaklanan bir hata olması durumunda ücretsiz başka bir proje hazırlık çalışması yapmayı taahhüt etmektedir.

Proje başarısını esas alan Kipu Danışmanlık, projenin hibe programı öncelikleriyle uyuşmaması durumunda gerekli bilgilendirmeyi baştan yapmakta, talep edilmesi durumunda proje hazırlık çalışmasında öneriler ve yönlendirmelerle başarıya ulaşacak ve uygulama aşamasında sıkıntı yaratmayacak proje hazırlık çalışması gerçekleştirmektedir.

Geçmiş dönemlerde birçok kurumun, projeleri kabul edilse dahi uygulama aşamasında sözleşmeleri feshetmek zorunda kaldıkları, uygulanamayacak gerçekçi olmayan projelerle baş başa kaldıkları gerçeğinden hareketle, en uygun, uygulanabilir ve kabul edilebilir bir proje hazırlık süreci yürütülmektedir.

Bu kampanya Kalkınma Ajansı hibeleri ile ilgili olarak farklı bölgelerde toplam 30 proje hazırlık çalışması için geçerlidir.

separator Kalkınma Ajansları Hibe Programları Başladı
Kipu Kurumsal Kapasite Geliştirme Merkezi, başta Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları olmak üzere tüm yurtiçi ve yurtdışı fon kaynaklarının hibe, ihale ve kredi gibi finansal kaynaklarıyla bireyler, şirketler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer kurum ve kuruluşlar için projeler geliştirmekte; profesyonel proje yönetimi ve kaynak geliştirme teknik destek hizmetleri vermektedir.

Hibe Programlarına başvuru koşulları ve Kipu Danışmanlık Ltd. olarak çalışma koşullarımız ve alanlarımızla ilgili bilgi sahibi olmak için aşağıdaki iletişim formunu doldurmanız yeterlidir. İlgili uzmanlarımız en kısa sürede sizlerle iletişime geçecek, kurumunuzun faydalanabileceği hibe ve desteklemelerle ilgili bilgi verecektir.

Eğitim ve Seminerler: Kipu Kurumsal Kaynak Geliştirme Merkezi olarak gerçekleştirmekte olduğumuz Proje Geliştirme ve Yazımı, PDY, İş Planı ve Fizibilite Hazırlama, Fon Kaynakları Bilgilendirme ve diğer Eğitim ve Seminerlerimizle ilgili bilgi almak ve eğitim takvimini görmek için tıklayınız.


2014 AB Fonları Bilgilendirme Semineri - 8 Şubat 2014 / İstanbul Detaylı Bilgi