İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan (İSTKA) İstanbul’daki Şirket ve Kurumlara 5 Farklı Hibe Programı

  • 0
  • 29/12/2010

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından İstanbul’daki ticari işletmeler (şirketler, KOBİ’ler) ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik olarak 5 farklı hibe programı teklif çağrıları açılmıştır.

Aşağıda hibe programlarıyla ilgili özet bilgilendirmeler yer almaktadır. Kurumunuzun proje başvurusu durumu ile ilgili bilgi almak için en alttaki online iletişim formunu doldurmanız yeterlidir. İlgili Kipu Danışmanlık Ltd. uzmanları en kısa sürede sizlere geri döneceklerdir.

İstanbul Kalkınma Ajansı  Hibe Destekleri

Hibe Programı Adı: İşletmelere Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı

Referans No: İSTKA/2010/IBO

Son Başvuru Tarihi: 15.03.2010

Toplam Hibe Tutarı: 20.000.000 TL

Projelere Hibe Desteği: 200.000 TL – 400.000 TL (Projelere %50’ye kadar hibe desteği sağlanmaktadır.)

Başvurabilen Kurumlar: İstanbul’da kayıtlı ticari işletmeler / kurumlar / kuruluşlar

Proje Süresi: En fazla 12 ay

Hibe Programının Genel Amacı: 9. Kalkınma Planı ve İstanbul Bölge Planı vizyonu, geliştirme eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda yüksek katma değer üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere odaklanarak bölgenin küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamak

Hibe Programının Öncelikleri:

Bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı mal/ hizmet üretimi yapmalarını sağlayacak, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak işbirliği ağlarının ve ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi

İleri teknolojilere dayalı mal/ hizmet ve üretim süreci geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve yenilik çalışmaları ve/veya bu çalışmalar sonucunda geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi (kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yapılan laboratuar çalışmaları, tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, ulusal/uluslar arası kuruluşlar nezdinde patent/ faydalı model/ marka tescilinin yapılması)

Bilgi ve teknoloji üretimi ve kullanımına yönelik olarak üniversite-iş dünyası işbirliğinin geliştirilmesi

Proje Konusu Örnekleri:

Program amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, program öncelikleri kapsamına giren projeler uygun olarak kabul edilecektir.

Bu öncelikler kapsamında uygun proje örneklerinden bazıları şunlardır:

1. Eğitim, kapasite geliştirme, teknik veya teknolojik merkezler ile danışanlık ve patent gibi, işletmelere ve girişimcilere yönelik bilgi desteği ve ortak kullanım imkanı sağlayacak hizmet yapılarının oluşturulması,

2. Sektörel ve teknolojik ticarileştirme merkezlerinin kurulması,

3. Ekoverimlilik (temiz üretim) ve ekoinovasyon alanlarında örnek uygulamaların ve pilot projelerin geliştirilmesi,

4. Üniversite-iş dünyası birliği ile yenilik (inovasyon) ve teknoloji transfer merkezleri, teknoloji danışmanlık merkezleri kurulması ve geliştirilmesi,

5. İleri üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme, eğitim ve teknoloji transferi vb. çalışmalar yapacak ileri üretim merkezleri kurulması,

6. Farklı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu için yapılan Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının hayata geçirilmesi,

7. Nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi ileri teknoloji araştırmalarının farklı sektörlerde (örn.sağlık, çevre, enerji, elektronik, bilgisayar, tekstil, malzeme, vb.) kullanımının sağlanması

Hibe Programı Adı: Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı

Referans No: İSTKA/2010/KBO

Son Başvuru Tarihi: 22.03.2010

Toplam Hibe Tutarı: 20.000.000 TL

Projelere Hibe Desteği: 200.000 TL – 1.000.000 TL (Projelere %80’e kadar hibe desteği sağlanmaktadır.)

Başvurabilen Kurumlar: İstanbul’da Valilik, İl Özel İdaresi, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kaymakamlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, İhracatçı Birlikleri, Üniversiteler, Dernek ve Vakıflar

Proje Süresi: En fazla 12 ay

Hibe Programının Genel Amacı: 9. Kalkınma Planı ve İstanbul Bölge Planı vizyonu, geliştirme eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda yüksek katma değer üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere odaklanarak bölgenin küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamak

Hibe Programının Öncelikleri:

Bilgi odaklı ekonomik kalkınma konusunda farkındalığın artırılması

Bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı mal/ hizmet üretimi yapmalarını sağlayacak, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak işbirliği ağlarının ve ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi

İleri teknolojilere dayalı mal/ hizmet ve üretim süreci geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve yenilik çalışmaları ve/veya bu çalışmalar sonucunda geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi (kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yapılan laboratuar çalışmaları, tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, ulusal/uluslar arası kuruluşlar nezdinde patent/ faydalı model/ marka tescilinin yapılması)

Bilgi ve teknoloji üretimi ve ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi

İşgücünün yeni teknolojileri kullanabilme veya yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesi

Bilgi ve teknoloji üretimi ve kullanımına yönelik üniversite-iş dünyası ve kamu-özel işbirliğinin geliştirilmesi

İleri teknoloji ve ileri teknolojilere dayalı ürün ve üretim süreci geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının ticarileştirilmesi, patent sayısının artırılması

Proje Konusu Örnekleri:

Program amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, program öncelikleri kapsamına giren projeler uygun olarak kabul edilecektir.

Bu öncelikler kapsamında uygun proje örneklerinden bazıları şunlardır:

1. Eğitim, kapasite geliştirme, teknik veya teknolojik merkezler ile danışmanlık ve patent gibi, işletmelere ve girişimcilere yönelik bilgi desteği ve ortak kullanım imkanı sağlayacak hizmet yapılarının oluşturulması,

2. Uygunluk değerlendirme ve piyasa gözetim ve denetimine yönelik hizmet yapılarının oluşturulması

3. Biyoteknoloji, nanoteknoloji alanlarında üniversiteler arasında ve üniversitelerle iş dünyası arasında işbirliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi

4. Sektörel ve teknolojik iş geliştirme ve ticarileştirme merkezlerinin kurulması

5. Ekonomik faaliyetleri geliştirmeye yönelik bilgi ve işbirliği ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi ile mevcut ağlara katılımı sağlayacak çalışmaların yapılması

6. Ekoverimlilik (temiz üretim) ve eko-inovasyon alanında İstanbul için uygun olan sektörlerde örnek uygulamaların ve pilot projelerin geliştirilmesi

7. Üniversite-iş dünyası işbirliği, inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji danışma merkezleri kurulması ve geliştirilmesi

8. İleri üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme, eğitim ve teknoloji transferi

vb. çaışmalar yapacak ileri Üretim Merkezleri kurulması,

9. Yenilikçi öğretim yöntemleri geliştirme ve üretimle ilgili teknoloji konularında çalışmalar yapacak Üretim Öğrenme Merkezleri kurulması,

10. Bölgede, araştırma alanlarına, teknoloji ve ekonomi ile ilgili faaliyetlere ilişkin envanterlerin oluşturulması ve politikaların belirlenmesine imkan verecek veritabanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi

11. Kentsel hizmetlerin ve bilgiye erişimin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesi ve sunulması, buna yönelik teknolojilerin ve bilişim altyapısının geliştirilmesi,

12. Ulaşım yoğunluğunun engellenmesi, farklı ulaşım türlerinin entegrasyonu, mevcut altyapının verimli kullanılabilmesi ve ulaşım talebinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar,

13. Yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerde merkezi kurumlarla ve gerektiğinde kendi aralarında etkin bir şekilde elektronik veri paylaşımını sağlayacak altyapıların oluşturulması

Hibe Programı Adı: Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Referans No: İSTKA/2010/STB

Son Başvuru Tarihi: 24.03.2010

Toplam Hibe Tutarı: 15.000.000 TL

Projelere Hibe Desteği: 100.000 TL – 1.000.000 TL (Projelere %75 ’e kadar hibe desteği sağlanmaktadır.)

Başvurabilen Kurumlar: İstanbul’da Valilik, İl Özel İdaresi, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları

Proje Süresi: En fazla 18 ay

Hibe Programının Genel Amacı: 9. Kalkınma Planı ve İstanbul Bölge Planı vizyonu, gelişme eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda, dezavantajlı konumda olan başta çocuk, genç, kadın, engelli ve yaslılar gibi sosyal dışlanmaya maruz kalan grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımını ve toplumla bütünleşmesini sağlayarak sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Hibe Programının Öncelikleri:

Sosyal dışlanmaya neden olan faktörlere ilişkin farkındalık yaratarak ve kurumlar arası işbirliğini artırarak sosyal içermenin sağlanması

· Dezavantajlı grupların sosyal ve kültürel hayata katılımının artırılması

· Dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliklerinin artırılması

· Dezavantajlı grupların hizmetlere erişiminin artırılması

Projeler dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik hizmet modellerinin geliştirilerek, hizmet merkezleri ve tesisleri yapılarak, faaliyete geçirilerek, mevcutlar iyileştirilerek ve hizmete erişilebilirliği artırılarak hizmet kalitesinin iyileştirilmesini sağlamalıdır.

Proje Konusu Örnekleri:

Program amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, program öncelikleri kapsamına giren projeler uygun olarak kabul edilecektir.

Bu öncelikler kapsamında uygun proje örneklerinden bazıları şunlardır:

1. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak üzere kadın emeğini değerlendirme merkezi gibi merkezlerin kurulması

2. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların buna ilişkin hukuki, psikolojik ve sosyal konularda bilgilendirilmesi ve varsa çocukları ile birlikte geçici olarak konaklayabilecekleri, rehabilitasyon hizmeti sunan kadın korunma evleri, kadın danışma ve dayanışma merkezleri vb. merkezlerin kurulması

3. Genç istihdamını artıracak, işgücü piyasasına girişlerini hızlandıracak şekilde gençlerin mesleki bilgi, beceri ve kapasitelerinin artırılmasını sağlayacak çözüm merkezlerinin kurulması,

4. Madde bağımlılığının engellenmesini, bağımlıların rehabilitasyonunu ve sosyal hayata katılmalarını sağlayacak merkezlerin oluşturulması

5. Sokak çocuğu olgusunun çözümü için işbirliğini içeren bütüncül hizmet modellerinin geliştirilmesi,

6. Engellilerin bağımsız olarak sosyal yasama katılmalarını sağlayacak hizmetlerin  sağlanması ve aileleri için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi,

7. Açık ve kapalı bütün kentsel mekanlarda, herkes için erişilebilirlik ilkesi doğrultusunda engelsiz kentin yaratılması için mekansal düzenleme ve iyileştirmelerin yapılması,

8. Yaşlıların özel bakım ihtiyaçlarını karşılayacak ve sosyal yasama aktif bireyler olarak katılımlarını ve rehabilitasyonunu sağlayacak sosyal merkezler, huzurevleri, bakım evlerinin kurulması

9. Sosyal hizmet sunumunda kurumlar arası isbirligini güçlendirerek hizmet sunumunu iyileştirecek modellerin geliştirilmesi,

10. Basta göçle gelenler olmak üzere yoksul kesimlerin kente sosyal ve ekonomik entegrasyonunu sağlamaya yönelik merkezlerin kurulması ve geliştirilmesi,

11. Dezavantajlı grupların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme imkanlarının ve kapasitelerinin arttırılması,

12. Dezavantajlı gruplara sunulan sağlık ve eğitim hizmetlerinin, bu grupların özel ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve bu hizmetlere erişimin artırılması,

13. Dezavantajlı grupların kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımının artırılması.

Hibe Programı Adı: İşletmelere Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Referans No: İSTKA/2010/IYE

Son Başvuru Tarihi: 16.03.2010

Toplam Hibe Tutarı: 7.500.000 TL

Projelere Hibe Desteği: 100.000 TL – 400.000 TL (Projelere %50’ye kadar hibe desteği sağlanmaktadır.)

Başvurabilen Kurumlar: İstanbul’da kayıtlı kar amacı güden kurum / kuruluş / işletmeler

Proje Süresi: En fazla 12 ay

Hibe Programının Genel Amacı: 9. Kalkınma Planı ve İstanbul Bölge Planı vizyonu, gelişme eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda yüksek katma değer üreten ve İstanbul’un özgünlüğünü geliştiren yaratıcı endüstrilere odaklanarak İstanbul Bölgesi’nin küresel rekabet gücünün artırılmasının yanı sıra, sosyal kalkınma, kentsel mekan kalitesi ve çevresel ve kültürel sürdürülebilirliğe de katkı sağlamaktır.

Hibe Programının Öncelikleri:

Yaratıcı endüstrilerde işbirliği ağları oluşturulması ve mevcut işbirligi ağlarına katılım sağlanması

·Yaratıcı endüstrilerde üretilen katma değeri artıran yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi

· Yaratıcı endüstrilerde pazarlama ve dağıtım mekanizmalarının oluşturulması ve geliştirilmesi

Yaratıcı endüstrileri destekleyecek ve geliştirecek fikri mülkiyet haklarının Korunması,

Proje Konusu Örnekleri:

Program amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, program öncelikleri kapsamına giren projeler uygun olarak kabul edilecektir.

1. Tasarım, üretim, pazarlama ve dağıtım gibi yaratıcı endüstrilerin değer zincirinin farklı aşamalarında yer alan aktörleri bir araya getiren platformların oluşturulması

2. Yaratıcı endüstrilerde bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması

3. Gerek yaratıcı endüstriler içerisinde gerekse diğer sektörlerle yaratıcı endüstriler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve ekonomik değer yaratmaya yönelik ortak çalışmaların yapılması

4. Yaratıcı ürün ve hizmetlerin uluslararası pazarlarda tanıtılması

5. Yaratıcı endüstrilerde eski/kaybolmuş ürün ve üretim tekniklerinin modern tasarım ve teknolojilerle yeniden canlandırılması

6. Yaratıcı endüstrilerde yer alan isletmelerde markalaşmanın sağlanması

Hibe Programı Adı: Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Referans No: İSTKA/2010/KYE

Son Başvuru Tarihi: 23.03.2010

Toplam Hibe Tutarı: 7.500.000 TL

Projelere Hibe Desteği: 100.000 TL – 600.000 TL (Projelere %90’a kadar hibe desteği sağlanmaktadır.)

Başvurabilen Kurumlar: Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları), Ticaret ve Sanayi Odaları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler, vakıflar)

Proje Süresi: En fazla 12 ay

Hibe Programının Genel Amacı: 9. Kalkınma Planı ve İstanbul Bölge Planı vizyonu, gelimse eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda, yüksek katma değer üreten ve İstanbul’un özgünlüğünü geliştiren yaratıcı endüstrilere odaklanarak İstanbul Bölgesi’nin küresel rekabet gücünün artırılmasının yanı sıra, sosyal kalkınma, kentsel mekan kalitesi ve çevresel ve kültürel sürdürülebilirliğe de katkı sağlamaktır.

Hibe Programının Öncelikleri:

Küresel ölçekte kentler yaşanabilirlik kriterine göre olduğu gibi, yaratıcılık kriterine göre de birbirleriyle karşılaştırılmaktadır. Kentlerin küresel yarışta fark yaratması diğer faktörlerin yanı sıra yaratıcı bir ekonominin varlığına da bağlı hale gelmektedir. Yaratıcı ekonominin temelinde ise yaratıcı endüstriler yer almaktadır.

Bireysel yaratıcılık, beceri ve yetenek üzerinde temellenen yaratıcı endüstriler, fikrin hammadde olarak kabul edildiği, fikri mülkiyetin oluşumu ve kullanımıyla refah ve istihdam yaratma potansiyeline sahip endüstriler olarak tanımlanmaktadır.

Yaratıcı endüstriler; reklamcılık, mimarlık, el sanatları, sanat ve antikacılık (resim, heykel, diger güzel sanatlar, vb.), tasarım, moda, film, müzik, gösteri sanatları (bale, dans, drama, müzikal, tiyatro, opera, kostüm tasarımı, sahne tasarımı, koreografi, vb.), yayıncılık (kitap, dergi, gazete, dijital içerik, vb. yayıncılığı), televizyon ve radyo, yazılım, bilgisayar ve video oyunları sektörlerini kapsamaktadır.

Program kapsamında yaratıcılık, kültür, ekonomi ve teknoloji arasındaki ilişkilerin, ürün içeriğinin, üretim, pazarlama ve dağıtım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve yaratıcı endüstriler ile kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Öncelikler:

· Yaratıcı endüstrilerde kümelenmenin teşvik edilmesi

· Yaratıcı endüstrilerde girisimcilik kapasitesi ve is geliştirmenin desteklenmesi

· Yaratıcı insan gücünün yetiştirilmesi ve İstanbul’a çekilmesi

· Yaratıcı endüstrilerde yenilikçiliğin desteklenmesi

· Yaratıcı endüstrilere ilişkin farkındalığın artırılması

· Yaratıcı endüstrilerin kültür, turizm ve sanayi basta olmak üzere diğer sektörlerle ilişkilerinin geliştirilmesi

· Yaratıcı endüstrilerin kentsel mekan ve kentin sosyal yapısı ile ilişkilerinin geliştirilmesi

· Yaratıcı endüstrilerde pazarlama, satış ve dağıtım mekanizmalarının oluşturulması ve geliştirilmesi

· Yaratıcı endüstrileri destekleyecek ve geliştirecek fikri mülkiyet haklarının korunması

Proje Konusu Örnekleri:

Program amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, program öncelikleri kapsamına giren projeler uygun olarak kabul edilecektir.

1. Tasarımcı ile üreticiyi bir araya getiren platformların oluşturulması

2. Yaratıcı endüstrilerde ağ oluşturma/ağlara dahil olmanın teşvik edilmesi

3. Tarihi, kültürel veya endüstriyel mirasın yaratıcı endüstriler çerçevesinde yeniden kullanımının sağlanması

4. Yaratıcı endüstrilerde girişimciliği desteklemek üzere eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunacak yapıların oluşturulması ve geliştirilmesi

5. Yaratıcı endüstrilerde kuluçka merkezlerinin ya da ortak kullanımların oluşturulması ve geliştirilmesi

6. Yaratıcı endüstrilerde bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması

7. Yaratıcı endüstrilerde ürün içeriğini geliştirme, üretim, pazarlama ve dağıtım gibi süreçlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının teşvik edilmesi (örn: e-ticaret, e-katalog, vs.)

8. Yaratıcı endüstrilerde örgün ve yaygın eğitimin geliştirilmesi

9. Yaratıcı endüstrilerde farklı üniversitelerin, kurum ve kuruluşların birlikte kullanacağı, farklı disiplinler ve yaklaşımların birlikte kullanılabileceği, çeşitliliğe imkan veren ortak enstitü ve benzeri yapıların kurulması

10. Yaratıcı ürün ve hizmetlerin ihracatının artırılması ve uluslararası pazarlarda tanıtımının teşvik edilmesi

11. Yaratıcı endüstrilerde eski/kaybolmuş ürün ve üretim tekniklerinin modern tasarım ve teknolojilerle yeniden canlandırılması

12. Yaratıcı endüstrilerde işgücünün niteliğinin geliştirilmesi

13. Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren isletmelere ve çalışanlara hizmet edecek, isletmelerin kurumsal kapasitesini geliştirecek, sorunlarına çözüm üretecek, bilgi ve teknoloji transferi sağlayacak ortak yapıların oluşturulması

14. Yaratıcı endüstrilere ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunması, gözetim ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bunlara ilişkin farkındalığın artırılması

Hibe programları kapsamında İstanbul’daki ticari işletmelere, şirketlere, KOBİ’lere, firmalara, derneklere, vakıflara, odalara, belediyelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere ve diğer kurumlara karşılıksız hibe desteği sağlanmaktadır. Hibe Programlarından faydalanabilmek için kurumların proje hazırlamaları gerekmektedir. Projeler Avrupa Birliği hibeleri referans alınarak Kalkınma Ajansları yönetmelikleri doğrultusunda AB Hibe desteklerine benzer olarak hazırlanmaktadır.


Kipu Kurumsal Kapasite Geliştirme Merkezi, başta Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları olmak üzere tüm yurtiçi ve yurtdışı fon kaynaklarının hibe, ihale ve kredi gibi finansal kaynaklarıyla bireyler, şirketler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer kurum ve kuruluşlar için projeler geliştirmekte; profesyonel proje yönetimi ve kaynak geliştirme teknik destek hizmetleri vermektedir.

Hibe Programlarına başvuru koşulları ve Kipu Danışmanlık Ltd. olarak çalışma koşullarımız ve alanlarımızla ilgili bilgi sahibi olmak için aşağıdaki iletişim formunu doldurmanız yeterlidir. İlgili uzmanlarımız en kısa sürede sizlerle iletişime geçecek, kurumunuzun faydalanabileceği hibe ve desteklemelerle ilgili bilgi verecektir.

Eğitim ve Seminerler: Kipu Kurumsal Kaynak Geliştirme Merkezi olarak gerçekleştirmekte olduğumuz Proje Geliştirme ve Yazımı, PDY, İş Planı ve Fizibilite Hazırlama, Fon Kaynakları Bilgilendirme ve diğer Eğitim ve Seminerlerimizle ilgili bilgi almak ve eğitim takvimini görmek için tıklayınız.


2014 AB Fonları Bilgilendirme Semineri - 8 Şubat 2014 / İstanbul Detaylı Bilgi