Dünya Bankası Sivil Toplum Hibe Programı

Program Hakkında

Sivil Toplum Fon Programı (CSF) bu yıl kadınların güçlendirilmesi ve topluma kazandırılmaları konusunu esas aldığı için, Dünya Bankasının sosyal gelişim programını desteklemekte ve kolaylaştırmaktadır. Bu programla varılması hedeflenen nokta kadınların organize gruplar halinde, toplumda faal olarak görev alarak ülkenin kalkınma ve gelişim sürecini hızlandırmak ve etkilemek, bunu yaparken de kamu sektörüyle etkileşime girerek katılım ve sorumluluk mekanizmalarını güçlendirmeleridir. Sıvıl Toplum Fon Programının bu yılki odak grubu „kadınlar” oluşturmaktadır. Kadın statüsünün toplum içinde güçlendirilmesi şu şekillerde olabilir:

Kadınlar arasında bilgi paylaşım ağları yaratarak, temel uzlaşma tabanı oluşturarak, kamu- özel sektör dayanışmasını cesaretlendirerek, yoksulluğun azaltılması ve gelişme stratejileri ve reformlar için kadının toplum içindeki rolünün kuvvetlendirilmesi ve bu yaklaşıma yerel sahiplenme sağlamak.

Özellikle fakir ve marjinal topluluklarda ve alanlarda –Kadın ve genç kızlara ihtiyaçlarını duyurmaları için onlara söz hakkı vermek ve kadınların kendi durumları hakkındaki görüşlerinin politikalar ve karar alıcılar nezdinde dikkate alınmasını sağlamak.

Kadına yönelik gelişim programlarının etkisini güçlendirmek ve artırmak; yerel bilgi sağlayarak, potansiyel riskleri belirleyerek, desteği hedefleyerek, ve etki sahasını özellikle topluluk seviyesinde genişleterek.

Hem yerel hem de global düzeyde, kadının gelişimi ve buna ilişkin sorunlarına yenilikçi çözümler ve fikirler getirmek.

AB sürecinde AB ve Türk Kadın grupları arasında diyalog ve iletişimi geliştirmeye yönelik projelerin geliştirilmesine yardımcı olmak.

Müracat Etmeden Önce Dünya Bankası- Türkiye Sivil Toplum Fon Programı, kendisine ulaşan taleplerin çok küçük bir oranına kaynak sağlayabilmektedir. Bir çok talep, hak etmediklerinden değil, güncel hedeflere ve Sivil Toplum Fon Programı Kriterlerine seçilen başvurular kadar uymadıklarından geri çevrilmektedir. Faaliyetiniz hedefler ve kriterlere uygun olabilir, fakat talepler mevcut fonların çok üzerinde olabilir. Müracat etmeden önce lütfen talebinizin uygunluğunu belirlemek için vakit ayırıp Temel Esasları okuyunuz.

Kimler Müracat Edebilir?

Türkiye‟ de kurulu olan ve kalkınma ve/veya kadın konularında çalışan sivil toplum kuruluşları hibe için müracat edebilirler.

Sivil toplum kuruluşları saygın bir yere sahip olmalı, toplum içerisinde başarıları ile tanınmalı, ve mali açıdan güvenilir geçmişe sahip olmalıdır.

Program tarafından daha önce desteklenmemiş kuruluşlara öncelik verilecektir (kuruluşlar beş yıl süre içerisinde Sivil Toplum Fon Programından üç kereden fazla yararlandırılamaz).

Hangi Tür Faaliyetler Desteklenmektedir?

Sivil Toplum Fon Programı, birinci hedefi toplumsal katılımı olan faaliyetlere öncelik vermektedir. Proje Önerileri şu konuyla ilgili olabilir: “Kadının Güçlendirilmesi ve Kadına yönelik politika ve faaliyetlerinin arttırılmasını hedefleyen öneriler”. Önerilen Faaliyetler şunlardan oluşabilir:

– Kadınların statülerinin yerel düzeyde güçlendirilmesiyle ilgili olarak diyalogların artırılması ve bilgilerin yaygınlaştırılması.

– Kadınlar arasında toplumsal konularda daha duyarlı ve bilinçli olmalarını sağlayacak kampanyalar yürütmek veya belediye/ yerel düzeyde diyaloglar yürütmek.

– AB standartlarını yakalamaya çalışılan bir ülkede iyi yönetim, yolsuzlukların önlenmesi, güvenilirlik, etik, şeffaflık gibi konularda bilginin yaygınlaştırılması veya toplumsal bilinç oluşturulmasında kadının rolü.

– Vb.

Ayrıca:

Faaliyetler arasında aşağıdakiler sayılabilir, ancak örnekler bunlarla sınırlı değildir: kadınların karar alma süreçlerine katılım kabiliyeti ve/ veya bilgilerini artırmaya yönelik atölye ve seminerler; karar alma veya kamu hizmeti verilmesini etkilemek amacıyla uygun iletişim kampanyaları; belirli bir sektörün verimlilk kapasitesini kadın ve genç kız istihdamını sağlayarak, kapasite artırmak amacıyla yenilikçi ağ oluşturma çabaları.

Faaliyet, hibenin veriliş tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanmalıdır.

Program tarafından önceki yıllarda desteklenmemiş kuruluşlara öncelik verilecektir.

Hangi Tür Faaliyetler Desteklenmez?

Sivil Toplum Fonu şu faaliyetleri destekleyemez; Araştırma programları, akademik eğitim programları, işletme projeleri, temel hizmetlerin sağlanması, demirbaş desteği (ekipman vs. gibi), burslar, eğitim programları, şahsi müracatlar veya yasal olmayan kuruluşlar. Önerilen faaliyetler Dünya Bankası düzenli çalışmaları ile zıt düşmemeli veya onların yerini almamalıdır; faaliyet Bankanın düzenli programından açıkça ayırt edilebilir olmalıdır. Aşağıda belirtilen noktalar da faaliyet olarak seçilemez:

– Doğrudan hizmet verilmesi

– Tıbbi malzeme, hastane malzemesi, işitme cihazı, koltuk değneği vs.

– Bilgisayar cihazı ve tesisatı

– Kira, bakım gideri, genel büro malzemeleri vs. sabit gibi giderler

– Mesleki eğitim çalışmaları, işsizlerin eğitimi

– Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitelerinin artırılarak danışman haline gelmeleri

– Su, ısıtma, yemek gibi temel ihtiyaçların karşılanması

– Kütüphane, sağlık tesisi gibi tesislerin inşaatı

– İş ve istihdam yaratılması

– Hastalık kontrol kampanyaları

– Gıda yardımı

– Personel maaşlarının karşılanması, örneğin Sivil Toplum Kuruluşu müdürünün maaşı

– Su sistemi, kuyu vs. gibi alt-yapı projeleri

Verilen HibeTutarı Nedir?

Hibeler Proje başına 5.000$‟ dır. Sivil Toplum Fon Programı bir faaliyet için önerilen bütçenin nadiren yarısından fazlasını karşılar, ve daha ziyade bu kredinin diğer kaynaklardan sağlanan gelirleri desteklemesi tercih edilir. Müracatta bulunan kuruluşlardan, Dünya Bankası hibesinin diğer bağış sahiplerinden sağlanan gelirleri nasıl artırabileceğini açıklamaları istenir. Bir kurum/ kuruluş birden fazla proje başvurusunda bulanabilir.

Hibe için Nasıl Müracat Edilir?

Müracat Formu‟na Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi web sitesinde ulaşılabilmektedir www.worldbank.org.trç Sivil Toplum Fon Programı Komitesi yılda yalnızca bir kez seçim yapar. Müracat sahiplerinin, müracat formlarını teslim etmeden önce kriterleri ve formu dikkatlice okumaları tavsiye edilir.

Hibeler, Dünya Bankası Türkiye Ofisinde bulunan Küçük Hibeler Komitesi tarafından dağıtılır. Komitede Dünya Bankası uzmanlarının yanısıra UNDP, ILO, UNICEF, Avrupa Birliği gibi kurumların da temsilcileri bulunmaktadır. Müracatlar kriterlere uyulması bakımından değerlendirilir ve elenir. Sivil Toplum Fon Programı tüm müracatları tam dikkatle inceler. İncelenmenin tamamlanması iki ay sürebilir. Talep sayısının çok yüksek olması nedeniyle, müracat sahiplerinin Dünya Bankası Ofisine şahsen gelmeleri veya telefonla aramaları tavsiye edilmez.

Hibeler için Seçim Kriterleri

Proje önerilerinin değerlendirilmesi aşağıdaki temel sorulara göre yapılır:

Etkinlik: Öneri gençlik katılımı hedefine yönelik mi? Daha net olarak, faaliyet vatandaşların kişisel olarak veya organize gruplar halinde, gelişim prosesini hızlandırmak ve etkilemek amacıyla, kamu sektörüyle etkileşime girerek katılım ve sorumluluk mekanizmalarını güçlendirmelerini destekliyor mu?

Fizibilite: Önerilen yaklaşım pratik mi? Zaman ve bütçe yeterli mi?

Organizasyon kapasitesi: Organizasyon personeli ve yöneticileri projeye hangi yetenekleri katıyorlar. Proje hedeflerine uygunlar mı? organizasyon şu anda önerdiğine eşdeğer ve aynı boyutta girişimlerde başarılı olmuş mu?

Organizasyon kredibilitesi: Grubun kendi toplumu içerisinde ve dışında ünü nasıl?

Önem: Proje kayda değer mi? Projenin topluluğun istediği faaliyet veya çalışmayı tetikleyeceği kanaati var mı? Yardımcı olmayı düşündüğü toplulukta bir değişiklik yaratacak mı, veya hedeflediği sorunu çözecek mi? Diğer olasılıklar göz önüne alındığında, desteklenmeyi hak eden proje bu mu?

Sivil Toplum Fon Programı Tarafından Önceki Yıllarda Desteklenen Proje Örnekleri

Uygulayıcı Kuruluş : Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi

Proje Özeti:Türkiye çapında 24 şubesi olan Derneğin üyeleri için eğitim semineri. Proje Derneğin 14 farklı şubesinden üyelerin katılımını hedefliyor. Her şube 4 üye gönderecek – toplam 56 kişi “İyi vatandaşlık için Sosyal Farkındalık ve Bilinç” konulu eğitime katılacak. Projenin amacı, kör olan fakat topluluk lideri, problem çözücü olabilecek üyeleri harekete geçirmektir.

Uygulayıcı Kuruluş : Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği- ÖZGEDER

Proje Özeti:Kuruluş çocuk mahkumlar konusunda uzman. Proje, çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten Sivil Toplum Örgütlerini ve Çocuk Polisini bir atölye çalışmasında biraraya getirip fikirlerini topladıktan sonra, suç işlemiş ve hapsedilmiş çocuklarla ilgili bir web sitesi oluşturmayı hedefliyor. Web sitesi kapsamlı olacak ve şunları kapsayacaktır: çocuk hakları, bu haklarla ilgili kanunlar ve yönetmelikler, Çocuk ve Gençlik konularında uzman STÖ’ lerinin iletişim bilgileri, Sokak Çocuklarıyla ilgili bilgiler, Bağımlı Çocuklar Merkezlerinin yerleri, Çocuk Polisi vs.

Uygulayıcı Kuruluş : Ankara Barosu Özürlü Çocuk Hakları Kurulu

Proje Özeti: Projenin amacı belirli okullardan rastgele seçilmiş 60 kişiye (özürlü çocuklar, aileler, öğretmenler), özürlü çocukların hakları, bu çocukların farkındalıklarının geliştirilmesi, ve toplumla daha iyi etkileşime girmemin öğretilmesi konularında bilgi semineri verilmesidir. Projenin yan faydası Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir grup öğretmenin eğitilmesidir. Pilot bir uygulama olacağı için, başarılı bulunduğu taktirde, MEB’ na böyle bir seminerin tüm öğretmenlere verilmesi teklif edilecektir.

Uygulayıcı Kuruluş : Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği

Proje Özeti: Türkiye’nin farklı bölgelerinde şeffaflık, güvenilirli etik bilinç oluşturma kampanyaları.

SON BASVURU TARIHI: 27 Şubat 2009


Kipu Kurumsal Kapasite Geliştirme Merkezi, başta Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları olmak üzere tüm yurtiçi ve yurtdışı fon kaynaklarının hibe, ihale ve kredi gibi finansal kaynaklarıyla bireyler, şirketler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer kurum ve kuruluşlar için projeler geliştirmekte; profesyonel proje yönetimi ve kaynak geliştirme teknik destek hizmetleri vermektedir.

Hibe Programlarına başvuru koşulları ve Kipu Danışmanlık Ltd. olarak çalışma koşullarımız ve alanlarımızla ilgili bilgi sahibi olmak için aşağıdaki iletişim formunu doldurmanız yeterlidir. İlgili uzmanlarımız en kısa sürede sizlerle iletişime geçecek, kurumunuzun faydalanabileceği hibe ve desteklemelerle ilgili bilgi verecektir.

Eğitim ve Seminerler: Kipu Kurumsal Kaynak Geliştirme Merkezi olarak gerçekleştirmekte olduğumuz Proje Geliştirme ve Yazımı, PDY, İş Planı ve Fizibilite Hazırlama, Fon Kaynakları Bilgilendirme ve diğer Eğitim ve Seminerlerimizle ilgili bilgi almak ve eğitim takvimini görmek için tıklayınız.


2014 AB Fonları Bilgilendirme Semineri - 8 Şubat 2014 / İstanbul Detaylı Bilgi